Hakerleriň nädip döwmegi - Semalt hünärmenleriniň aladalary

Serwer bilen baglanyşykly her onlaýn faktorda, adatça haker töwekgelçiligi bar. Internet, serwere maglumat iberýän we alýan ulanyjyny öz içine alýar. Netijede, web ösüşiniň köpüsi ulgamyň durnuklylygyna däl-de, ulanyja gönükdirilýär. Şol sebäpli adamlar bu wezipeleri diňe nusgawy görnüşde ýerine ýetirip bilýän elektron söwda web sahypasyny döredýärler, erbet niýetli adamlaryň hem bu pursatdan peýdalanyp biljekdigine üns bermeýärler. Netijede, web sahypaňyzyň we müşderileriňiziň howpsuzlygy haker synanyşyklaryna näderejede garşy göreşip boljakdygyňyza baglydyr.

Adamlaryň haklaryny ýerine ýetirmegiň köp usuly bar. Hakerleriň maksady, onlaýn ýagdaýda rugsatsyz giriş tapmak we serwer maglumatlar bazasynda başgaça galan maglumatlara girmek. Käbir ýagdaýlarda botnets ýa-da beýleki zyýanly serişdeleri ulanyp web sahypasyny ýykmaga synanyşyp bilerler. Bloglar ýa-da elektron söwda sahypalary ýaly web sahypalaryny döredýänleriň köpüsi hakerleriň haklaryny nädip ýerine ýetirýändikleri bilen gyzyklanýar. Hakerleriň öňüni almagyň serişdelerini we mehanizmlerini döretmek üçin hakerleriň web sahypalaryny nädip döwýändiklerine düşünmeli.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Jek Miller hakerleriň ulanýan käbir usullaryny aşakdaky ýaly kesgitleýär:

Sahypa hüjümleri (XSS)

Bular serwerde işläp we gowşak kompýutere hüjüm edip bilýän ulanyjy araçylyk kodlary. Haker zyýanly baglanyşyga basmak üçin ulanyjyny aldamakdan başlaýar. Bu baglanyşyk, hakeriň beýleki amallary ulanmagyň kanallaryny tapýan brauzerde skript işleýär. Mysal üçin, haker parol we keş ýaly ähli brauzer maglumatlaryny alyp biler. Haker, pidanyň razylygy bolmazdan, mikrofon ýaly web kamerasy ýaly brauzer aýratynlyklaryny uzakdan ulanyp biler.

SQL sanjym

Bu ekspluatasiýa käbir programmirleme dilleriniň gowşaklygyny ulanýar. Bu ekspluatasiýa, esasan, kody gurluşy pes bolan web sahypalarynda işleýär. Mysal üçin, PHP saýty SQL sanjym hüjümine sezewar bolup biler. Haker diňe web sahypasynyň maglumatlar bazasyna girmäge synanyşýar we ähli maglumatlary alýar. Kompaniýanyň maglumatlary, ulanyjylaryň girişleri we kredit kartoçkalary ýaly maglumatlar bu görnüşde gowşak bolýar. Mundan başga-da, hüjümçi ulanýan maglumatlaryňyzyň sütünlerinde we hatarlarynda meýdanlary göçürip alyp, ýükläp ýa-da redaktirläp biler. Beýleki ýagdaýlarda hakerler paket redaktirlemesini ulanyp bilerler, serwer bilen ulanyjynyň arasynda geçip barýarka maglumatlary ogurlaýarlar.

Netije

Web sahypalary ýasanymyzda, hakerleriň elektron söwda kärhanalarymyza goýup biljek ýitgilerini tanap bilmeris. Netijede, hakerleri göz öňünde tutman müşderä hyzmat etmek üçin köp web sahypasy gurulýar. Hakerler web sahypasynda köp proseduralary amala aşyryp bilerler, bularyň köpüsi şahsy maglumatlary ogurlamak, galplaşdyrmak ýa-da ýoýulmak bilen baglanyşykly bolup biler. Gysgaça aýdanyňda, sahypaňyzyň, müşderileriňiziň howpsuzlygy size, eýesine we administratoryna baglydyr. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) tagallalarynyň köpüsi web sahypasynyň ygtybarlylygyny we SERP görnükliligini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Hakerler bu meselede bir sahypa çykaryp bilerler. Hack etmegiň usullary baradaky bilim, howpsuzlyk sebäpli gözleg motorlarynda domen ygtyýaryny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda kompaniýanyň uly ýitgisini tygşytlap biler.

send email